Новые клипы Все клипы   

Категории
РЕКЛАМА
ИНТЕРЕСНЫЕ
Кто онлайн
Всего на сайте:14
Пользователей: 0
Гостей: 14
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
» » Карзини ололмаётганларга 10 маслахат
Кундалик ?аётимизда энг кенг тар?алган ижтимоий муносабатлардан бири, бу албатта ?арз олди-бердисидир. Кимгадир ?арз бермаган ёки кимдандир ?арз олмаган инсонлар деярли учрамаса керак. Чунки ?арз деганда фа?ат пул тушунилмайди, бирор буюм ёки бош?ача кўринишдаги ашёлар ?ам ?арз предмети бўлиши мумкин.

?арз энг аввало ўзаро ишонч демакдир. Биро? ?ар доим ?ам ?уру? ишонч ўзини о?лайвермайди. Кимдир атайин, кимдир иложсизлигидан олинган ?арзини ?айтармаслик ?олатлари кўп учрайди. Шундай пайтда нима ?илиш керак? ?уйида ?арз олди-бердиси жараёнида тавсия этиладиган масла?атлар билан танишишингиз мумкин.


1. Ишончли инсонга ?арз беринг

Бу масла?ат бир ?арашда кулгили туйилиши мумкин. Чунки, ким ?ам ишончсиз инсонга ?арз берарди? Одатда омонатга хиёнат энг я?инларимизда учрайди. ?арз берсанг ?ам пулингдан, ?ам дўстингдан айриласан, деган ибора хал? орасида бежизга кенг тар?алмаган.

Биро? ишончли деганда, фа?ат маънавий ишонч эмас, моддий ишончни ?ам ?исобга олишни масла?ат берамиз. Яъни ?арз сўраб келган танишингиз айтилаётган муддатда ?арзини ?айтара олишига кўзингиз етадими, унинг моддий даромади ?а?и?атда Сиздан олинган ?арз ми?дорини ?айтара олишга етадими, деган саволларни бир ла?за ўйлаб кўринг. ?адрдон инсонга йў? дейиш жуда о?ир. Аммо дўстингиз сиздан бир марта хафа бўлгани яхшими ёки бир умрга у билан муносабатларни узган маъ?улми, шу ?а?ида ?ам хулоса ?илиб ?ўйишни масла?ат берамиз.


2. Тилхат олишни унутманг

Хаёлингизга биринчи келган фикр, ?андай ?илиб я?ин инсондан тилхат ёздириб олиш мумкин, деган савол бўлдими? ?а, ўзбекчилик деймиз, кўз-кўзга тушади деймиз, уят бўлади деймиз, умуман олганда биздан ?арз сўраган инсондан тилхат сўрашимиз жуда о?ир. Лекин ?анчалар о?ир бўлмасин, тилхат олинг ва бу ?ужжат ўз пулингиз ўзингизга ?айтишини ?исман су?урталайди.

Тилхат энг камида ?уйидаги содда кўринишда ёзилиши ?ам мумкин:

Т И Л Х А Т

Мен фу?аро Ф.И.Ш. (паспорт маълумотлари: серияси, номери, берилган жойи ва ва?ти) 2017 йил 7 октябрь куни фу?аро Ф.И.Ш.дан дан 3.000.000 (уч миллион) сўм ми?дордаги на?д пулни фоизсиз ?арз сифатида олдим.

Ушбу ?арзни 2017 йил 31 декабрь кунига ?адар тўли? ми?дорда ?айтариб бераман.

Тилхат тагида ?арз олувчи ва берувчининг тўли? исм-шарифлари ?ис?артмаларсиз ?ар бири томонидан ўз дастхатлари билан ёзилиши, тилхат тўлдирилган сана кўрсатилиши ва албатта имзоланиши керак.3. ?арз шартномасини тузинг

Агар бирор дўстингиз ёки танишингизга суммаси энг кам иш ?а?ининг ўн бараваридан орти? бўлган (1 млн. 500 минг сўм) ми?дорда ?арз бераётган бўлсангиз ёзма шаклда шартнома тузинг. «Оддий тилхат сўрашга хижолат бўламизу, шартнома тузишга йўл бўлсин» демо?чимисиз? Жамиятимизда бугун эру хотин ўртасидаги нико? шартномаси тузиш масаласи му?окама ?илинаётган бир пайтда, ?арз шартномаси нима бўпти? Сира хижолат бўлманг.

Агар сиздан ?арз олаётган тараф юридик шахс бўлса, унда ?арзнинг суммасидан ?атъи назар шартнома тузиш лозим.4. Шартномани тў?ри тузинг

?арз шартномаси матнида ?уйидагилар назарда тутилиши лозимлигига эътибор беринг:

1. тузилаётган ва?ти ва жойи;

2. тарафлари;

3. ?арз суммаси (бирор бир ашё бўлса унинг тури, номи);

4. тўловнинг на?д ёки бош?ача усулда амалга оширилиши;

5. ?арзни ?айтариш муддати ва усули;

6. тарафларнинг мажбуриятлари;

7. тарафларнинг жавобгарлиги;

8. низони кўриб чи?иш тартиби;

9. шартноманинг амал ?илиш муддати;

10. тарафлар ?а?идаги тўли? маълумотлар (паспорт бўйича) ва уларнинг имзолари.

?арз шартномасини имзолашда ?арз олувчининг паспортидан нусха олиб, шартномага ?ўшиб ?ўйсангиз зарар ?илмайди.

?арзни расмийлаштириш учун шартноманинг намунаси илова ?илинади, юклаб олишингиз мумкин.5. Нотариусда расмийлаштириш шарт эмас

?арз бериш чо?ида ю?орида айтилган ?оидаларга риоя этсангиз кифоя, шартномани нотариус ор?али расмийлаштириш шарт эмас, бу орти?ча харажат ва орти?ча ?аракатдан бош?а нарса эмас. Лекин ?ар э?тимолга ?арши нотариусдан ?ам ўтказмо?чи бўлсангиз, бу та?и?ланмаган.6. Гуво?лар бўлгани маъ?ул

Агар сиз ?арз сўраб келган инсондан на тилхат талаб ?илсангиз ва на ?арз шартномаси тузишни сўрай олсангиз, унда сизга ?еч бўлмаганда ?арзни гуво?лар олдида беришни масла?ат ?иламиз. ?арз шартномасини имзолаш ёки ?арздордан тилхат олиш пайтида гуво? иштирок этса-ку, нур устига аъло нур бўлар эди.

Имкони бўлса гуво?лар иккала тараф учун ?ам холис бўлиши лозим. Чунки я?ин ?ариндошларингизнинг гуво?лиги шуб?али бўлади.

ЭЪТИБОР БЕРИНГ: гуво?лар фа?ат 1 ярим миллион сўмгача бўлган ?арздагина сизга ёрдам бера олади. Агар ?арз ми?дори бундан ю?ори бўлса ва тилхат ёки ?арз шартномаси тузилмасдан, фа?ат гуво?лар иштирокида берилган бўлса, унда гуво?ларнинг гапи далил бўла олмайди.7. ?арздор жиноятчи эмас

Кўпчилик ?арз берган одамидан пулини келишилган ва?тда ололмаса дарров прокуратура ёки ички ишлар идораларига югуриб ?олади. Шуни унутмангки, ?арз олган одам жиноятчи эмас, у ?онунни бузгани йў?, шунчаки фу?аровий шартномавий мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаяпти, холос.

?ачон ?у?у?ни му?офаза ?илувчи органларга мурожаат ?илиш лозим, ?ачонки ?арздор сизни алдаш ёки ишончингизни суиистеъмол ?илиш йўли билан сизга тегишли бўлган мулкини ?ўлга киритган бўлса ва олган ?арзини ?айтариб бермасликни олдиндан ма?сад (?асд) ?илиб олган бўлса (масалан: дўстингиз чет элга кетмо?чи ва я?ин йиллар ичида ?айтиб келиш нияти йў?, лекин у сиздан буни яшириб, бирор бош?а ба?она билан я?ин муддатда ?айтариб беришни ваъда ?илган ?олда ?арз олса ва ?айтармаса) бу жиноятдир. Ана шундай ?олларда бемалол ички ишлар органларига мурожаат ?илишингиз мумкин.8. Судга беринг

?арз ?айтарилиши лозим бўлган муддат келди ёки бу муддат ўтиб ?ам кетти. ?арздор ўз ихтиёри билан олган ?арзини ?айтарадиганга ўхшамаяпти. Энди нима ?илиш керак?

Бундай ?олатда албатта тегишли ваколатли фу?аролик ишлари бўйича (одатда ?арздор жойлашган ?удуддаги) судга даъво аризаси киритишингиз лозим бўлади.

Унутмангки, бу текинга битмайди ва муайян тўловни амалга оширишни талаб ?илади. Даъво ариза судда кўриб чи?илиши учун ?арз суммасининг 2 фоизи ми?доридаги (масалан 100 млн. сўм ?арз учун 2 млн. сўм) пулни давлат божи сифатида тўланади. Хавотир олманг, агар судда ютиб чи?сангиз, давлат божи учун тўлаган пулингизни ?ам ?арздордан ундириб олишингиз мумкин бўлади.

Биро? судга даъво ариза киритдим, деганингиз бу иш битди дегани эмас. Бу асосий иш энди бошланди дегани. Олдинда ?али суд жараёнлари бор, суддаги югур-югурлар, соатлаб кутишлар, тортишувлар, узо? муддатга чўзилишлар ва ?.к.

ЭЪТИБОР БЕРИНГ: Агар ?ўлингизда ю?орида айтилгандай ишончли далиллар бўлмаса, судга бериш масаласини яхшилаб ўйлаб кўришни масла?ат берамиз. Чунки ?арзни олиш тугул, яна орти?ча харажатга тушишингиз мумкин. Ушовидан тушови...9. Ижрони назорат ?илинг.

Суд жараёнлари кўнгилдагидек ўтса ва сиз кутгандек ?арор ?абул ?илинса ?ам ?арздор «мана» деб пулни бериб ?ўймайди.

Суднинг сизнинг фойдангизга чи?арилган ?ал ?илув ?арори ва ижро вара?асини олинг-у, ?арздор яшайдиган туман (ша?ар)даги Мажбурий ижро бюросига чопинг. Ундирув бўйича ижрочи ходим ким эканлигини ани?ланг, у билан я?индан танишиб олинг ва имкони бўлса хизмат хонаси ?амда ?ўл телефони ра?амларини олинг. Чунки ижрочининг ?ўлида иши кўп, сизнинг ишингиз ёдидан чи?иб кетиши ёки шунчаки сизгача навбат етиб келиши чўзилиб кетиши мумкин. Шундай ?илиб, ?арзни ундириб олиш учун узо? давом этадиган жараёнларнинг энг сўнгги бос?ичида сизга ўз ишига маъсулиятли ижрочи учрашини тилаб ?оламиз.

Агар ?арздорнинг номида мол-мулки бўлмаса ва тайинли жойда ишламаса, унда... Сизга ?амдардмиз...

«?ўл билан бериб, оё? билан оламан» деганлари шу бўлади...10. Одамгарчиликни ?ам унутманг.

?арз олди-бердисида тарозининг бир палласида масаланинг ?у?у?ий томони турса, иккинчи палласида диний-маърифий томони туради. ?арздорлар ?ар доим ?ам атайин, ?араз ниятда ?арзини ?айтармай, ?очиб юрмайдилар. Кўпчилик ?а?и?атдан моддий имконияти ночорлиги ёки айрим сабаблар билан олиндан кўзланган ма?садга ета олмаганлиги учун ?арзини ва?тида ?айтара олмаслиги ?ам мумкин. Шундай пайтларда ?арздор тарафни ?ам тў?ри тушуниш ва масаланинг диний томонларини ?ам ўрганиб ?ўйиш, ма?садга мувофи? бўлар эди.

Сайтимизда аввалро? эълон ?илинган «?арз олувчи ?ам, берувчи ?ам Алло? таолонинг розилигини ният ?илсин» номли ма?олада ?ам шу хусусда сўз юритилганди. ?арз беришнинг савоби ?адя берганнинг савобидан кўра кўпро?лиги ?а?ида ?адиси шариф бор. Шунингдек, ?уръони мажиднинг бир неча жойида «Алло? учун ?арзи ?асана берувчи борми?» маъносидаги оятлар келади (Ба?ара, 245; Моида, 12). Бу бой, мард кишиларга хитоб. Ўшандай кишилар ?арзи ?асана беришсин ва ?арз олган тараф то жойини тўлдиргунича сабр этиб, ?исталанг ?илмай турсин. Бу ва?тда Раззо? ва Ва??об Алло? таоло Ўз фазли билан бош?а томондан ?арзи ?асана берган мўмин бандасига файзу баракот етказиб туради. Бу одамзотнинг эмас, ?а? суб?она?у ва таолонинг ваъдаси. У Зот ваъдасига асло хилоф ?илмайди!

Пай?амбаримиз (с.а.в.) мар?амат ?иладилар: «Жаннатга кирдим ва унинг эшигида: «Сада?а ўн (баробар савоб) билан, ?арз ўн саккиз (баробар савоб) билан (мукофотланади)», деган ёзувни кўрдим. Шунда: «Эй Жаброил, ?андай ?илиб сада?а ўн, ?арз ўн саккиз баробар бўлади?» деб сўрадим. У айтдики: «Сада?а бойнинг ?ам, фа?ирнинг ?ам ?ўлига тушаверади. ?арз эса, фа?ат унга му?тож бўлганнинг ?ўлига тушади» (Табароний ривояти).Сўнгсўз ўрнида: ?арздорларга масла?ат

?арз берганларга масла?ат бердик, ?арздор инсофсиз бўлса ?арзни ?айтариш осон эмаслигини ?ам кўрдик. Агар Сиз кимдандир ?арздор бўлсангиз, балки буларни ў?иб хурсанд ?ам бўлаётгандирсиз. Биро?...

Сизга масла?атимиз, бировнинг ?а??идан ?ўр?инг. ?уйидаги ?адисларни ў?иб чи?сангиз ёмон бўлмасди:

Жобир розилло?у ан?удан ривоят ?илинади: «Расулулло? соллалло?у алай?и васаллам ?арзи бўла туриб ўлган одамга жаноза ў?имас эдилар. Бир маййит олиб келинди. Бас, у зот: «Унинг зиммасида ?арзи борми?» дедилар. «?а, икки динор», дейишди. «Со?ибингизга ўзингиз жаноза ў?инг» дедилар. «Ўша икки динор менинг зиммамга, эй Алло?нинг Расули», деди Абу ?атода. Шунда Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васаллам жаноза ў?идилар».

Ушбу ?адисга биноан, ?озирда ?ам ?ар бир маййитга жаноза намози ў?ишдан олдин, мар?умнинг фарзандлари ёки я?инларидан бири ?арзини адо ?илишни зиммасига олади ва сўнгра жаноза намози ў?илади.

Насаий ?илган ривоятда: «Менинг жоним ?ўлида бўлган зот ила ?асамки, агар бир киши Алло?нинг йўлида ?атл ?илинса, сўнг тирилтирилса ва яна ?атл ?илинса ва тирилтирилса, сўнг яна ?атл ?илинса-ю, унинг зиммасида ?арзи бўлса, ?арзи адо этилмагунча жаннатга кирмас» дейилади. Пай?амбаримиз соллалло?у алай?и васалламнинг ?асам ичиб туриб айтишлари ?ам бу иш ?анчалик а?амиятли эканини кўрсатади. Чунки ?арз банданинг ?а??и, бу ?а?ни фа?ат эгаси кечиради холос. Эгаси ?а?идан кечмагунча Алло? таоло ?ам кечирмайди.
скачать dle 12.0


Dostlaringizga Ham Tarqating !


Просмотров: 11 063

Другие новости по теме:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Добавление комментария
НОВОСТИ
Советуем
Saytda ko'proq nima bo'lsin?